Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Резултати от допитването  
 Резултати от допитването

ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ - 2010 г.
   Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
 
а) а) Делата се разглеждат в разумен срок  
     22 (25%)
б) б) Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време  
     59 (68%)
в) в) Не мога да преценя 
     6 (7%)

   Според Вас, делата отлагат ли се често?
 
а) а) Отлагат се толкова, колкото е необходимо  
     29 (33%)
б) б) Отлагат се прекалено често  
     53 (61%)
в) в) Не мога да преценя 
     5 (6%)

   Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
 
а) а) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело  
     5 (6%)
б) б) Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице  
     5 (6%)
в) в) Искания за представяне на нови доказателства  
     17 (20%)
г) г) Не явяване на свидетелите  
     17 (20%)
д) д) Неправилно призоваване на страните по делото  
     5 (6%)
е) е) Представяне на болнични листове от адвокатите и страните  
     19 (22%)
ж) ж) Неявяване на страните  
     7 (8%)
з) з) Не мога да преценя 
     12 (14%)

   Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
 
а) а) Служителите в съда  
     7 (8%)
б) б) Вещите лица  
     6 (7%)
в) в) Другата страна  
     19 (22%)
г) г) Свидетели  
     12 (14%)
д) д) Адвокати  
     20 (23%)
е) е) Съд  
     12 (14%)
ж) ж) Друго 
     11 (13%)

   Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на дело?
 
а) г) повече от 2 месеца  
     2 (2%)
б) в) 2 месеца  
     6 (7%)
в) б) 1 месец  
     45 (52%)
г) а) 2 седмици  
     34 (39%)

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР